Vad är Best Service?

Vi är ett nätverk för serviceorganisationerna inom den svenska hälso- och sjukvården. Alla Sveriges 21 regioner är medlemmar i Best Service och har med en utsedd servicechef- eller direktör som representant i nätverket.

Best Service startade 2009. Idag består vi av 200 aktiva servicemedarbetare som ingår i olika nätverksgrupper för lokalvård, måltider, logistik och vårdnära service. 

Vad gör vi?

Best Service utvecklar vårdens servicefrågor. Genom att ta del av varandras lokala kunskaper och erfarenheter kan vi tillsammans ta fram nationella standarder och riktlinjer. Besluten leder till förbättringar när landets 40 000 servicemedarbetare börjar använda dem praktiskt i sitt dagliga arbete. För att se vilken nytta förändringarna gett i verksamheterna gör vi också uppföljningar.

 

VÅR VISION

Service – en del av vårdprocessen. Best Service är en naturlig samarbetspartner i utvecklingen och måluppfyllelsen för hälso- och sjukvården ur ett nationellt perspektiv.

VÅRT SYFTE

Best Service syftar till att utveckla servicefrågor i hälso- och sjukvården. Detta sker genom ett frivilligt nätverk för erfarenhets- och kunskapsutbyte.

Vårt utvecklingsarbete – värde för vården och vårdtagarna

Serviceverksamheterna är en viktig del för att vården ska fungera. Därför driver vi bland annat:

 

 • Serviceverksamheter som avlastning
  Vårdnära service (exempelvis bädda sängar, tvätt, rengöring) ska frigöra tid så vårdpersonalen kan fokusera på sin uppgift – att vårda patienterna.
 • Samarbete för ökad digitalisering
  Genom kunskapsutbyte förbättras förutsättningarna att utveckla digitala lösningar som exempelvis själv check-in, städrobotar och patienttransporter.
 • Framtida kompetensförsörjning
  Nya roller och kompetenser inom serviceområdet kan möta det stora personalbehovet inom vården.
 • Resursoptimering och kostnadseffektivitet
  Med serviceorganisationer som används effektivt nyttjas landstingens och regionernas vårdpengar bättre.
 • Infektioner och smitta – riskminimering
  När vi tar till oss fakta och erfarenheter kan vi gemensamt förbättra, utveckla och kvalitetssäkra lokalvården på våra sjukhus.
 • Servicefrågor som en naturlig del i planering
  Service behöver ingå i byggplanering av vårdlokaler så serviceaktörerna kan utföra sitt arbete effektivt.
 • Fungerande logistik
  Säkrar att leveranser och påfyllning av material sker problemfritt.
DU KAN BIDRA!

Du som arbetar i en serviceverksamhet inom vården är en viktig pusselbit för Best Service. Därför vill vi gärna höra dina tankar och idéer. Genom att bidra med ditt kunnande och ge förslag på lösningar är du med och formar framtidens vårdservice. Din hjälp är värdefull!

Mejla till kontakt@bestservice.se eller direkt till den expertgrupp som arbetar med området